Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Motorsport Racing ry

 I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Motorsport Racing ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi ja Suomen Moottoriliitto ry:tä liitoksi.

Seuran tarkoituksena on järjestää sekä kehittää 2-, 3- ja 4-pyöräisten moottoriurheilua ja kilpailuja lakien, asetusten, sääntöjen ja urheilun hengessä sekä kasvattaa jäsenistään vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia ajajia ja kilpailujen toimihenkilöitä.

Tarkoitus toteutetaan:

  1. Harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa.
  2. Järjestämällä tarkoituksiaan palvelevien kilpailu- ja harjoitustilaisuuksia
  3. Pitämällä rekisteriä jäsenistään

Toimintansa tukemiseksi:

Seura voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa varojensa kartuttamiseksi tilapäistä kahvilatoimintaa. Kerho ei puutu uskonnollisiin ja poliittisiin kysymyksiin.

Seuran kieli on suomi.

Suomen Moottoriliitto ry:n jäsenenä seura tulee noudattamaan toiminnassaan liiton sääntöjä ja toimintaperiaatteita sekä tukee moottoriurheilua kaikissa sen laillisissa muodoissa.

II LUKU Seuraan liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen

Seuran jäsenet ovat vuosijäseniä.

Seuran vuosijäseneksi voi päästä jokainen 13 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja liiton sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittaa vuotuisen jäsenmaksun.

Jäsenen on ilmoitettava erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan. Hän on vapaa jäsenyydestä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, ellei jäsen ole maksanut syyskokouksen määräämää jäsenmaksua hallituksen määräämään päivään mennessä tai jos jäsen on toiminut seuran sääntöjä vastaan tavalla, joka saattaa vahingoittaa seuran mainetta. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamisen tiedoksisaantipäivästä tätä lukuun ottamatta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

III LUKU Seuran hallinto

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 5 varsinaista jäsentä sekä 0 – 5 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika.

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

11§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

IV LUKU Yhdistyksen kokoukset

12§

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään tammi – toukokuussa. Sääntömääräisessä vuosikokouksessa päätetään seuraavat asiat:

  • päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet
  • valitaan yhdistykselle taloudenhoitaja
  • valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnan tarkastaja
  • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

13§

Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 (seitsemän) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

VI LUKU Erinäisiä määräyksiä

14§

Päätös seuran purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja tällöin vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolijoista puoltaa päätöstä, ja vaaditaan lisäksi, että uusi, samalla tavoin koolle kutsuttu, aikaisintaan neljä (4) viikkoa kevät- tai syyskokouksen jälkeen pidettävä kokous vahvistaa päätöksen, jolloin vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta (2/3) annetuista äänistä kannattaa sitä. Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, siirtyy sen jäljellä jääneet varat liitolle tai jos liittoa ei ole, jollekin moottorikilpailuja edistävälle rekisteröidylle järjestölle.